Prachasamakkee School

ายโกเมน  จันทะสิงห์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


โรงเรียนประชาสามัคคี    
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


การศึกษา คือการพัฒนาชีวิตและสังคม

     ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๘     โรงเรียนประชาสามัคคี  เป็นต้นแบบ         การมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับสังคมพหุวัฒนธรรมมีภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมดี องค์กรมีการพัฒนารอบด้าน ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่นวัตกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ มีทักษะ ๓Rs ๘Cs บนหลักของพหุปัญญา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นพลโลก เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ “ 

โรงเรียน ประชาสามัคคีได้ทำการปลูกสร้างเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2510 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ยุบรวมโรงเรียนวัดหนองม่วงกับโรงเรียนบ้านโตนด ตั้งชื่อว่าโรงเรียนประชาสามัคคี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2511 มีอาคาร 1 หลัง 5 ห้องเรียน โดยมีนายแก้ว อินภุชงค์ เป็นครูใหญ่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2512 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายแสวง โพธิ์พะเนาว์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทับช้าง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประชาสามัคคี โดยให้นายแก้ว อินภุชงค์ ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านทับช้างได้รับการสนับสนุนจากหน่วยกิจการพลเรือน กองบินยุทธการที่ 388 กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา จัดสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ขึ้น 1 หลัง 3 ห้องเรียน 1 มุข (คล้ายแบบ 005) สร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2515 ตั้งชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า อาคารสหรัฐราษฎร์รังสรรค์ 

            วันที่ 1 พฤษภาคม 2517 ทางราชการได้ย้ายนายมีชัย พรหมฤดี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านยองแยง มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนประชาสามัคคี ในปีงบประมาณ 2517 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ทางโรงเรียน จัดสร้างบ้านพักครู แบบกรมการปกครองขึ้น 1 หลัง ในปีงบประมาณ 2518 ทางราชการได้ให้งบประมาณมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ในปีงบประมาณ 2521 ทางโรงเรียนได้งบประมาณ ทางราชการ ซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ 1 ดัดแปลงเป็นอาคารเรียน แบบ ป. 1ฉ ใต้ถุนสูงขนาด 5 ห้องเรียน วันที่ 2 ตุลาคม 2521 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายมีชัย พรหมฤดี ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทับช้างและในปีการศึกษา 2522 ได้แต่งตั้งนายสุข ดีนวนพะเนา มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชาสามัคคี   เดือนกันยายน 2531 นายแสวง โพธิ์พะเนาว์ อาจารย์ใหญ่เกษียณอายุราชการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายทวี เชื่องสุวรรณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองจาน สปอ.โนนไทย มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้ขอปรับปรุงตำแหน่งเพิ่มเติม เป็นอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2533

เดือนกันยายน 2535 นายสุข ดีนวนพะเนา ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียน เกษียณอายุราชการ และได้มีนายสุมิตร อ่วมกระโทก มาดำรงตำแหน่งแทน และเข้าโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต ปี พ.ศ 2542 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ ถึงแก่กรรม ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสิทธิศักดิ์ อุบล อาจารย์ใหญ่บ้านลำเชิงไกร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชาสามัคคี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2540 และได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคุณภาพ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2543 และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองพลวง เมื่อวันที่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสายัน ยิ่งสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี 


ผลการทดสอบ
ปีการศึกษา
2565

68.14
ร้อยละ

64.45
ร้อยละ

45.65
ร้อยละ

3.14
ร้อยละการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ


1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ปฏิบัติการสอนประจำวิชา

ปฏิบัติการสอน
ร่วมกับครูประจำชั้น

กิจกรรม PLC

การนิเทศการสอน

กิจกรรมเสริมสร้าง
การเรียนรู้

2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร วิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย
ประเด็นท้าทายในการพัฒนางาน

ประเด็นท้าทายเรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียน


 

 

 

สภาพปัญหา

ในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมานักเรียนระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2565   พบว่าผู้เรียนร้อยละ 30 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนต่ำ  ครูไม่ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และยังขาดการใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพ...   Read more > 

วิธีการดำเนินการ

ในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ส่วนใหญ่มีความสับสนในการศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของพืชมองภาพการตัดตามขวางไม่ออก  ทำให้ชี้และระบุโครงสร้างภายในของพืชไม่ถูกต้อง                             Read more >

ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง

วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ใน เรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด                      Read more >


ข่าว กิจกรรม
ปีการศึกษา 2566

วีดีโอที่น่าสนใจ

ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่สนใจและแวะเข้ามาเยี่ยมชมให้ติดตาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป